صباغیان، زهرا ؛ اکبری،سهیلا آموزش جامع سازمانی( با رويکرد آموزش بزرگسالان)
تهران: سمت، 1389 ، 628 صفحه ، شابک2-429-530-964-978
در کتاب فوق سعی شده نگاهی جامع به پنج مرحله اصلی آموزش یعنی نیاز سنجی ،طراحی برنامه،اجرای دوره ،ارزشیابی و بازخورد با توجه به ایزو 10015داشته باشد،همچنین در هر یک از مراحل، پیاده سازی آن نیز در نظر گرفته شده است.
در برخی از مفاهیم وتعاریف اصلی تفکیکهای معانی و مفاهیم به صورت مشخص و مرتبط با رشته فوق صورت گیرد این تفکیک در سطوح اهداف آموزش ،روشهای آموزش ،و جایگاه اثربخشی، کیفیت و بازخورد بیشتر مورد توجه بوده است .همچنین در فصول مختلف سعی شده الگوهای جدید مرتبط با فصل بیان شود و در فصل آخر کتاب که به مباحث یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده می پردازد و پیوند آموزش را باسازمانهای پیشرو در قرن بیست ویکم و نیاز تحول سازمانها در جهت سازمان یادگیرنده را مطرح می نماید الگوهای جدید در این زمینه را نیز ارائه می دهد.
با توجه به نکات فوق این کتاب می تواند در دروس دانشگاهی مرتبط با آموزشهای سازمانی وبرنامه ریزی آموزشی در رشته های مدیریت آموزشی، آموزش بزرگسالان ،مدیریت منابع انسانی ،آموزش پزشکی،ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های ارشد پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.
کتاب در عین حفظ نگاه علمی به اطلاعات به صورت منسجم وپیوسته،دیدگاه کاربردی بودن مطالب را نیز مورد توجه قرار داده است. این مساله در نقشه مفهمومی هر فصل مشخص شده است . به همین دلیل کتاب فوق علاوه بر استفاده دانشجویان برای مدیران پروژه های سازمانی،کارشناسان و واحد های آموزش در صنعت و خدمات بخش دولتی و خصوصی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد
سرفصلهای کتاب
فصل اول : کلیات آموزش کارکنان
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
تفاوت‌ آموزش و توسعه
تارِِيخچه آموزش کارکنان
کارکردهای آموزش کارکنان
منافع آموزش کارکنان
چالشهاِِي آموزش کارکنان
دلاِِيل عدم آموزش در برخِِي از شرکتها
تغییرات ناشی از آموزش
رسالت و ماموریتها
راهبرد آموزش
اجرای راهبرد آموزش
خط مش های آموزش
اهداف آموزش
اهداف سطح یک
اهداف سطح دو
اهداف سطح سه
اهداف سطح چهار
انواع آموزش کارکنان
آموزشهاي قبل از خدمت
آموزشهاي بدو خدمت
آموزشهاي ضمن خدمت
اشکال آموزش کارکنان
طبقه بندی آموزش به لحاظ زمان
طبقه بندی آموزش به لحاظ شرایط
طبقه بندی آموزش به لحاظ مکان
طبقه بندی آموزش به لحاظ محتوا
طبقه بندی آموزش به لحاظ نوع پوشش
طبقه بندی آموزش به لحاظ حضور
طبقه بندی آموزش به لحاظ شکل اجرا
گواهینامه های آموزش
فرايند آموزش
فرایند برنامه ریزی خطی
فرایند برنامه ریزی سیستمی
ساختار كمّي فرایندآموزشي

فصل دوم : نیاز سنجی
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
نيازسنجي آموزش و اهمیت آن
انواع نیازهای آموزشی
نیازسنجی چگونه انجام می شود؟
نيروهاي دخيل در فرایند نیازسنجی
تحليل وضع موجود
روشهاي نياز سنجي
تجزيه و تحليل مشكل
تجزيه و تحليل فرايند
تجزیه و تحلیل اقدامات
تجزیه و تحلیل دستورالعمل ها
تجزیه و تحلیل هماهنگی
روش تهیه نقشه فرآیند
تجزیه و تحلیل فرایند هشت مرحله ای
تجزیه و تحلیل فرایند درون داد، برون داد
فنون و ابزار تجزیه و تحلیل فرآیند
تجزيه و تحليل سازمان
تجزيه و تحليل وظیفه
تجزیه وتحلیل شناختی وظیفه
تجزيه و تحليل شغل
تجزیه و تحلیل شغل مدیران
تجزیه و تحلیل شغل در مورد مشاغل صنعتی
چارچوب تجزیه وتحلیل شغل
پیاده سازی الگو فرآیندی تجزیه و تحلیل شغل
تفاوت تجزیه و تحلیل شغل با تجزیه و تحلیل وظیفه
تجزيه و تحليل فردی( عملکرد)
تجزیه و تحلیل جامع
نیازسنجی آموزشی از طریق اینترنت
نیاز سنجی آموزشی ایزو 10015
فنون نیازسنجی
بررسی و تدوین وضع مطلوب
بررسی سازمان، اهداف و مأموريت هاي آن
استفاده از فرهنگ مشاغل
استفاده از روش بهترین تجربیات
بررسی سازمانهای مشابه
مراحل الگوبرداری
روشهای الگوبرداری
اولويت بندي نيازها
تعيين اهداف دوره های آموزشي

فصل سوم : طراحی آموزشی بر مبنای ویژگیهای بزرگسال
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
نظریه های آموزش بزرگسالان
نظریه های مبتنی بر ویژگیهای شخصی
نظریه های مبتنی بر موقعیتهای زندگی بزرگسال
نظریه های مبتنی بر آموزش ( آگاهی و گرایش)
نظریه های دوران پیری و بازنشستگی بزرگسالان
نظریه های مبتنی بر انگیزش
دسته بندی نظریه های مبتنی بر انگیزش از دیدگاه کانفر
یادگیری کارکنان
تدوين هدفهاي رفتاری آموزش
تدوين محتواي آموزش
ویژگیهای محتوا
اصول تهیه محتوا
مفهوم‌سازي محتوا
سازماندهی محتوا
نوشتن وارزشیابی محتوا
امكانات وتجهيزات و فن آوری آموزشي
چرا از رسانه ها استفاده می کنیم؟
استفاده از چند رسانه ایها در آموزش کارکنان
مراحل طراحی فناوری آموزشی کارکنان
تدوين پودمان آموزش
انواع پودمانهای آموزشی

فصل چهارم : شیوه ها ، روش ها وفنون تدریس در آموزش سازمانی
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
عوامل موثر بر انتخاب شیوه ها، روشها و فنون تدریس
هدفهاونتايج يادگيري
سبك تدريس
سبك يادگيري
سبك يادگيري کلب
سبك يادگيري دان
تاثیر فرهنگ بر شیوه های تدریس
شیوه های آموزش
شیوه سخنراني
شیوه آموزش تعاملی گروهی
شیوه آموزش فردی
شیوه كارگاهی
اجرای كارگاه آموزشي
شیوه آموزش از راه دور
روشهای تولید محتوای آموزش از راه دور
آموزش مجازی کارکنان
شیوه راهبرد تفکر
شیوه الگو سازی رفتار
روشهای آموزش
روشهای مرتبط با شیوه کارگاهی
كارگاه مهارتي
كارگاه حل مسأله
كارگاه تعامل دانش
روشهای مرتبط با شیوه آموزش فردی
روش تدريس خصوصي
روش استاد-شاگردی
روش خود رهبری
روش آموزش فردی برنامه اي
روش آموزش فردی هدایت شده
روش کار آموزی
روشهای مرتبط با شیوه آموزش تعاملی گروهی
روش هم انديشي ( سمينار)
روش گردهمایی ( كنفرانس)
روش فوریوم
روش همايش ( كنگره )
روش همايش بين المللي ( كنگره بين المللي)
روش هم نشست( سمپوزیوم)
روش بحث گروهي
روش همیاری گروهی ( یادگیری مشارکتی)
روشهای مرتبط با شیوه راهبرد تفکر
روش آموزش خلاقیت
روش تهيه نقشه ذهني
روش حل مسأله
روش مديريت زمان
روش بدیعه پردازی (مفهوم آفرینی یا نو آفرینی)
روش پرسش و پاسخ
روش طوفان ذهني ( بارش مغزی)
روش تفكر انتقادي
روش گروه آموزشی
روشهای مرتبط با شیوه آموزش از راه دور
روش آموزش مکاتبه ای
روش آموزش دیداری -شنیداری
روش آموزش با استفاده از فناوری اطلاعات (آموزش به وسيله رایانه)
روش آموزش الکترونیکی
روش آموزش مبتني بر وب
روش یادگیری باز
روشهای مرتبط با شیوه الگو سازی و تغییر رفتار
روش شبیه سازی
انواع‌ شبيه‌ سازي‌
روش آموزش حساسیت
روش آموزش شبکه
روش راهبردهاي تعاملي
سایر روشها
روش حلقه کیفیت
روش الگوبرداری
روش چرخش در مشاغل مختلف (گردش شغل )
روش تجربه برنامه ریزی شده
روش قضایای اداری
روش نمايش علمي
روش پيش سازمان دهنده
فنون تدریس
فنون مرتبط با روش سخنراني تعاملي
بهترين خلاصه
تحليل مفاهيم
طوفان مغزي يا بارش مغزي
جدول كلمات متقاطع
واژه‌نامه
فنون مرتبط با روش كارگاهی
فن تكه عكس
فن همسايگي
فن يافتن و جور كردن
فن برچسب نام
فنون دیگر
فن گردشهاي‌جمعي
فن استخوان ماهی ( ایشیکاوا)
فن‌ ستون‌ سمت‌ چپ
فن آموزش از طريق تشكيل ميزگرد از راه دور
فن بازی های مدیریت ( ایفای نقش)
فن کازیه
فن جلسسه رودر رویی
فن شبکه مدیریت( برای تعیین سبک مدیریت)
فن مطالعه موردی
فن مسئله گشائی
فن نقاط قوت ،ضعف ، فرصت وتهدید( سوات)
فن اتفاق
فن پروژه هاي گروهي
فن الگوسازی رفتار
فن يادگيري از طریق دستوالعملها
فن گزارشهای نوشتاري
فن يادگيري چندگانه‌ مهارت‌ها
فن پانل
فن ديالوگ (محاوره رسمي)
فن آموزش از طريق شبكه اينترنت
فن ضربه
فن چک لیست در مدیریت بحران
فن بازيهاي تجاري / شبيه سازي هاي رایانه ای
فنون بازیهای مدیریتی
بازیهای تدریس
بازي 200 توماني
بازي فهرست موضوعات
بازي تحليل پرسشنامه
فصل پنجم :اجراي دوره اموزشي
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
نقش واحد های آموزش در مسئوليت اجراي برنامه آموزشي
مقررات و ایین نامه های اموزش کارکنان
آیین نامه كليات نظام آموزش كاركنان سازمان (آئین نامه مرکز آموزشی سازمان(
آئين نامه برگزاری دوره آموزشی
تقویم آموزشی سالانه
امكان سنجي برنامه
عناصر مهم در اجراي دوره
تعيين امكانات مادي
تدارك امكانات رفاهي
تعيين فراگیران
انتخاب موسسات ارايه‌دهندة آموزش
تعيين مدرسان و تسهیلگران
شخصيت مدرس
تغییرنقش مدرسی به تسهیلگری
نقش تسهیلگر در یادگیری
تهیه طرح درس
تعیین كتب وسايل كمك آموزشي
تعيين مكان وفضای آموزشي (محل برگزاری جلسات آموزشی)
تأثير نقشهای اجتماعی در عملکرد واحد آموزش
تأثير عوامل روانشناختي فردي
شرح دوره و ثبت نام
شروع کلاس
مدیریت کارامد در کلاس درس
اصول مدیریت کلاس
تجزیه و تحلیل سازمان کلاس
حمایت از اجرای آموزش
مشکلات اجرا

فصل ششم ارزشيابي آموزشي
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
فلسفه ،ضرورت واهداف ارزشيابي آموزش
موانع ارزشیابی
تاریخچه ارزشیابی
تفاوت ارزشیابی با سنجش و اندازه گیری
تفاوت ارزشيابي با آموزش و يادگيري
انواع الگو های ارزشیابی
الگو های ارزشیابی فرایند محور
الگوی داوري- مدعي
الگوی مشتري محور
الگوی پاسخگو
الگوی اعتبارسنجي تخصصي
ارزشيابي متمركز بر بهره‌برداري
ارزشيابي تشريك مساعي- مشاركتي
ارزشيابي توانمند سازي
ارزشيابي منتج از نظريه
ارزشيابي بر مبنای فرآیندهای درون سازمانی
ارزشيابي با توجه به تصمیم گیری
ارزشيابي با توجه به الگو سيپ
الگو ی چهار مرحله ای فرایند آموزش
الگو های ارزشیابی نتیجه محور
يادگيري سازماني
ارزشيابي با توجه به تأمین رضایت گروه های ذینفع
ارزشیابی مرحله ای و پایانی
تفاوت ارزشیابی مرحله ای و پایانی
ابزار ارزشیابی
تدوين طرح ارزشيابي
اثربخشی آموزشی
اثربخشی برنامه های آموزشی به چه معناست؟
چگونه مي‌توان اثربخشي آموزش را ارزشيابي نمود؟
تفاوت اثربخشی با کارایی
شاخصهای اثربخشی آموزش کارکنان
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی
الگوی ارزشيابي تايلر
الگوی اثربخشی كرك‌ پاتريك
انتقادات بر الگوی کرک پاتریک
نقش خوداثربخشي بر اثربخشي برنامه
چرا در آموزش محاسبه بازگشت سرمايه مورد نياز است؟
الگوی بازگشت سرمايه
برون‌داد الگوی بازگشت سرمايه
فرآيند بازگشت سرمایه
انواع الگوهای جمع‌آوری اطلاعات
الگوی سیرو
الگوی روبرتس
الگو مورد موفق
الگوی هدف آزاد
جداسازي نوآوري
اثربخشي نوآوري
ارزشیابی اثر بخشی عملکرد
برنامه‌ي ارزشيابي مشاركتي عملكرد
برنامه‌ي ارزشيابي مديريت بر مبناي هدف

فصل هفتم: بازخوردآموزش
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
تفاوت بازخورد و نظارت, کنترل
انواع بازخورد آموزش
بازخورد درون داد
مستند سازی دوره ها و فرایندهای آموزش
مراحل مستند سازی
بازخورد فرايند آموزش
مراحل بازخورد فرآيند آموزش
بازخورد برون داد آموزش
بازخوردپیامد آموزش
مراحل بازخورد نسبت به استانداردها
پیگیری
مفهوم کیفیت
جنبه های کیفیت آموزش
استاندارد سازی
اصول استانداردسازی
منافع استاندارد سازی
محدوديت‌هاي استاندارد
عوامل مهم در استاندارد سازی نیروی انسانی
نحوه تنظیم استاندارد
تاریخچه استاندارد آموزش
ايزو 10015 راه‌حل تازه براي استاندارد آموزش
انواع الگوهای استاندارد آموزش
استانداردسازی اهداف آموزش
انواع الگو‌هاي استانداردسازي شغل و عملکرد
الگوی استاندارد سازی براساس خطاشناسي و اندازه‌گيري پايايي
الگوی استاندارد سازی مینتزبرگ
الگوی استاندارد سازی ساختار شغل
الگوی استاندارد کردن عملكرد

فصل هشتم : آموزش در خدمت سازمان یادگیرنده
نقشه مفهومی فصل
مقدمه
تاریخچه سازمان یادگیرنده
نظريه‌ سازمان‌ يادگيرنده
‌ پيشگامان يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده
آرگريس و شون
پيترسنج
چهار مفهوم هابر
تعريف يادگيري سازماني
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
واگرایی یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
استعاره هايي در مورد سازمان يادگيرنده
آموزش و سازمان یادگیرنده
خلق مديريت دانش و استفاده بهينه از آن
1- راهبردهای یادگیری در اموزش سازمان یادگیرنده
2- رهبر به عنوان مربی
3- تاکید اموزش بر یادگیری گروهی
4- سرمایه گذاری اموزش بر روی کارکنان دانشی
5- روشهای آموزش در سازمان یادگیرنده
6- تاکید بر ارزشیابی و پیگیری در اموزش سازمان یادگیرنده
اطلاعات و ارتباطات
قابليت‌هاي فناوري در ایجاد سازمان یادگیرنده
استفاده از نرم افزارهای نظام مدیریت آموزش"سما"
وظایف ومسئولیتها در راه اندازی " سما"
انتخاب یک نرم افزار مناسب
آموزش جامع سازماني
ارزش های اساسی آموزش جامع سازماني
ویژگیهای نظام آموزش جامع سازمانی.
جایگاه آموزش فروش در اموزش جامع سازمانی

پیوست1: ایزو 10015
پیوست2: سایتهای مرتبط

نظرات

yasaman dadvar
yasaman dadvar:

ممنون ... من حتما این کتاب رو باید تهیه کنم . چون چند سال است در حوزه اموزش فعالیت می کنم

ایلگار
ایلگار:

سهیلای عزیز ممنون از معرفی کتاب ارزشمند خودتون

یا سمن جان برای اطلاعات خرید کتاب این لینک رو ببین
http://www.samt.ac.ir/asp09/frosh.asp

اینم لینک خود کتاب که بیشتر آشنا بشی و مقدمه شو هم ببینی

http://www.samt.ac.ir/asp09/bookdetail.asp?IdBook=1335

ali1
ali1:

سلام
این لینک :http://www.samt.ac.ir/asp09/frosh.asp کار نمی کنه
چطور میشه این کتاب را تهیه کرد؟
با تشکر

خورشید خانوم
خورشید خانوم:

سلام دوست عزیز

طبق گفته وبسایت سمت برای تهیه کتاب با این انتشاراتی ها تماس بگیرین:

انتشارات كوهسار، آقاي فراهاني، خيابان انقلاب - خيابان ارديبهشت - نبش وحيد نظري - شماره 53
66401795
66411637
٢٦٢
كتاب يکتا، آقاي حاجی‌سلطانی، خيابان انقلاب چهار راه كالج ابتداي خيابان حافظ شمالي ك.بامشاد شماره 525
88940303
٤٥٢
انتشارات ميرباقري، آقاي ميرباقري، خيابان انقلاب - خيابان وحيدنظري،بين فخررازي وفروردين،پلاک 137/1
66967044
33175511
٥٤٢
پخش مهربان، آقاي جليلي‌راد، خيابان لبافي نژاد- نرسيده به ارديبهشت- پلاك 197
66973175
٧٩٧
انتشارات جنگل، آقاي سجاد،خيابان کارگر جنوبي - نبش لبافی نژاد
66486115-19
٤٠٥
پخش دانش‌پرور، آقاي اشرف‌الكتابي، خيابان انقلاب - خيابان وحيد نظري - شماره 1/137
66952627
66368172
٤٠٩
كتابفروشي الياس، آقاي رزاقي، خيابان انقلاب- نبش 12 فروردين - شماره 1444
66405084
09122023771
٢٧٣
فرهنگستان زبان، آقاي سميعي، خيابان انقلاب خيابان سزاوار بين فخررازي و دانشگاه شماره 125
66465178
٣٢٠
پخش خانيران، آقاي محمدخانی، خيابان انقلاب - خيابان فخر رازي - شماره 26 - طبقه اول - زنگ 5 - واحد 5
66413270
66413271
٤٩٠
پخش طوبي، آقاي پاکدامن، كارگر شمالي - نرسيده به بلوار كشاورز - كوچه قدر پلاك 6 طبقه اول
66948676
66910122
٧١٠
پخش کتاب‌گستر، آقاي احمدزاده، خيابان انقلاب - خيابان شهداي ژاندارمري - بين فروردين و فخر رازي - شماره 208 - طبقه اول
66482279
٢٥٧
انتشارات دارالفکر، آقاي مولانا، خيابان دوازده فروردين - خيابان ژاندارمری - مقابل اداره پست - شماره 238
66409352
٤٨٠
کتابيران (١)، آقاي گهواره‌اي، خيابان كارگر شمالي- خيابان نصرت- خيابان دكتر قريب- نرسيده به فرصت- پلاك 11
66566510-12
٤٧٩
کتابيران (٢)، آقاي عبدالهي، خيابان لبافي نژاد - بين فروردين و ارديبهشت - پلاک 206
66414515
٣٦٠
انتشارات دانش نگار، آقاي دكترحاتمي خيابان لبافي نژاد - بين ارديبهشت و فروردين - شماره 189
66400220
66400144
٣٦٢
پخش كتاب فرهنگ روز، آقاي اشرف‌الكتابي خيابان انقلاب خيابان ارديبهشت پايين تر از وحيد نظري بن بست توحيد پلاك 176 واحد4
66469338
٣٤٣
موسسه فرهنگي انتشاراتي پردازش، خانم نجمي انقلاب خيابان كارگر جنوبي نرسيده به لبافي نژاد پلاك 144 طبقه 2واحد 4
66404289
66404290
٣٥٣
پخش كتاب ارسطو، آقاي عسگري، خيابان شهداي ژاندارمري - بين خيابان ارديبهشت و كارگر - پلاك 225 - طبقه اول
66480287
66480227
٧٩٠
بامداد كتاب، آقاي صادقي، خيابان 12 فروردين - خ. وحيد نظري شرقي - شماره 240 - طبقه دوم - واحد 3
66481243-5
٢٧٩
به‌ نشر، آقاي برازش، مقابل درب اصلي دانشگاه تهران
88951739
٢٥١
كتابفروشي آزاد، حسن رضايي، خيابان انقلاب- خيابان كارگر جنوبي ابتداي خيابان روانمهر بن بست دولتشاهي پلاك 231 واحد 6 طبقه دوم
66482226
٢٠٢٤
كتابفروشي ارس، آقاي دولت‌آبادي، خيابان منيري جاويد (ارديبهشت)بن بست توحيد پلاك 4 - واحد 1
66954325
٧٢٧
نشر ميزان، آقاي شيري، خيابان سميه - بين مفتح و رصت - شماره 14
88349529-30
٣٥٥
پخش كتاب جوان، آقاي نظافتي، خيابان جمهوري ارديبهشت شمالي دست راست پلاك 5 طبقه اول پخش جوان
66962354
كتابفروشي گوهر، آقاي تقي ديانت مقدم، خيابان جمالزاده جنوبي - كوچه جهانگرد - شماره 18
66929889
66922082
كتابفروشي شهر كتاب كوثر، آقاي نصرالله حبيبي، خيابان منيريه جاويد ارديبهشت - بن بست توحيد پلاك 176 واحد 1
كتابفروشي ستاره آبي، آقاي محمد نوروزي، خيابان انقلاب بين فخررازي و دانشگاه بن بست صفاري پلاك125
66973927
66973926
فروشگاه كتاب پرستو، آقاي امير هوشنگ ميرباقري، خ. 12 فروردين - ساختمان ناشران شماره 16/7
66460922
فروشگاه اميركبير(شماره 2)، آقاي احمدوند، خيابان 16 آذر سروش آقاي صالحي
66493623
فروشگاه اميركبير(شماره 1)، آقاي هوشنگ قانع، خيابان انقلاب - بين فروردين وارديبهشت - شماره 1460
66405450
66465128
شركت دانايي توانايي نبوغ، آقاي سعيد بهرام پور، خيابان شهداي ژاندارمري - بين فخررازي و دانشگاه - پلاك 70
66490707
66497586
پخش حسن مرتضي پور، آقاي مرتضي پور، خيابان انقلاب بين 12 فروردين و ارديبهشت كوچه نوروز پلاك 10 طبقه اول
66409509
انتشارات يساولي، آقاي محمود يساولي، ميدان انقلاب- روبروي سينما بهمن- بازارچه كتاب- طبقه زيرين
66461003
66461363
انتشارات گلپونه، آقاي مهدي عاقبت بخير، خيابان انقلاب - مقابل دبيرخانه دانشگاه تهران - شماره 1448- طبقه سوم
66461689
انتشارات علم و حركت، روبن شاهوردي، سه راه طالقاني - خيابان خواجه نصير- خيابان مقدم - پلاك 175 - طبقه سوم
77525684
77606818
انتشارات آگاه، آقاي حسين حسينعليخاني، خيابان انقلاب ـ مقابل دبيرخانه - شماره 1468 - 1466
66973457

http://www.samt.ac.ir/asp09/markazfrosh.asp